Het bestuur vindt het belangrijk dat we als vereniging alle voorwaarden voor een veilig sportklimaat zo goed mogelijk waarborgen. Daartoe hanteren we de onderstaande regels.

 1. Sv Atomium’61 hanteert gedragsregels voor haar begeleiders met als basis de gedragsregels die NOC*NSF opgesteld heeft
  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar of met een sporter met een verstandelijke beperking zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
  • Begeleiders kunnen altijd advies inwinnen bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de vereniging.
 2. Sv Atomium’61 heeft een aannamebeleid voor trainers, coaches en begeleiders en neemt daarbinnen de volgende stappen:
  • Houdt een kennismakingsgesprek
  • Checkt referenties (vereniging bellen waar de desbetreffende persoon vandaan komt)
  • Laat een VOG aanvragen (en herhaalt dat elke 3-5 jaar)
  • Checkt bij het Instituut Sport Rechtspraak of er een aantekening over deze persoon is
  • Maakt de begeleider lid van de bond. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond en hij/zij is daarvan op de hoogte.
  • Maakt de begeleider bekend met de gedragsregels en het preventief beleid in het algemeen. 
 3. Sv Atomium’61 heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP):
  • Iedere ALV zal er een VCP aangesteld worden en zijn/haar naam en contactgegevens zullen vermeld worden op de site bij Contact.
  • De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen Sv Atomium’61 voor iedereen die een vraag heeft over of die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.
  • De VCP is voor iedereen binnen Sv Atomium’61: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc.
  • Iedere vorm van ongewenst gedrag moet gemeld worden bij de VCP. Hij of zij zal met betrokkenen in gesprek gaan en geeft ook gelegenheid voor wederhoor. Hij of zij zal indien nodig een bestuurslid bij de zaak betrekken om de onafhankelijkheid te waarborgen. Het gesprek met de betrokkenen is vertrouwelijk, maar het kan blijken dat het nodig is om de feiten breder in de vereniging te bespreken. Deze afweging wordt door de VCP in overleg met het bestuur gemaakt. Desgewenst kan er advies bij deskundigen worden ingewonnen.
  • Het bestuur kan door de deskundigen of de VCP geadviseerd worden om eventueel maatregelen tegen personen te nemen.
  • De VCP doet voorstellen naar het Hoofdbestuur in het nemen van preventieve maatregelen.
  • De VCP kan een training volgen (bij ASK/NOC*NSF).
 4. Andere maatregelen:
  • Bestuursleden en/of  begeleiders hebben een meldingsplicht bij de bond of bij het Centrum Veilige Sport
  • Ieder nieuw lid krijgt een welkomsbrief waarin normen en waardes, huisregels, maar ook gedragsregels staan.
  • Dit document over gedragsregels en preventief beleid is gepubliceerd op www.atomium61.nl/veilig-sportklimaat/
 5. Maatregelen die de vereniging intern neemt
  • Bij ieder jeugdteam is er minimaal één begeleider van dezelfde sekse om het gedrag in en het gebruik van de kleedruimtes te kunnen volgen. Eventueel wordt daar een ouder voor gevraagd
  • Het is verboden in kleedkamers en toiletten te filmen of te fotograferen
  • Trainers en coaches van de andere sekse betreden niet de kleedkamer van het team als spelers zich daar aan het omkleden zijn
  • Volwassen scheidsrechters douchen en verkleden zich niet samen met een jeugdteam