Atomium

De sportvereniging Atomium is opgericht op 5 juli 1961 te Rotterdam. De oprichters hebben zich bij de naamgeving laten inspireren door het symbool van de toenmalige wereldtentoonstelling in Brussel. De filosofie van de uitstraling van kracht en energie past ook bij onze vereniging.

Sv. Atomium ’61 is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (N.H.V.) en de Nederlandse Culturele Sportbond (N.C.S.). De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Onze vereniging is er voor iedereen.

Wij vinden dat:

 • Iedereen welkom is
 • Er een veilig sportklimaat moet zijn waarin iedereen welkom is, zich thuis voelt en met plezier kan sporten. Ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele voorkeur en geloof.
 • Iedereen binnen de vereniging verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige en prettige sportomgeving en een respectvolle omgang met elkaar.

Accommodatie

Aan de Sparrendaal 91 Rotterdam-Vreewijk beschikken wij over een sportcomplex met een fraai clubhuis. Dit clubhuis omvat een grote kantine, vier kleedkamers, een bestuurskamer en een fysiotherapieruimte. Op het complex beschikken wij verder over twee verharde speelvelden, een jeu de boulesbaan, basketbalpalen en de mogelijkheid tennisnetten uit te zetten.

Sinds 2009 is één van de verharde velden ingericht als Cruyff-court, het zgn Atomium-court. Buurtbewoners kunnen daar iedere dag terecht om te sporten, mits het veld niet in gebruik is door de vereniging. Zij kunnen daar zelf de lichtmasten aanzetten welke om 22.00u vanzelf weer uitgaan.

In 2013 zijn er fitnessapparaten geplaatst. Ook deze zijn door buurtbewoners vrij te gebruiken.

Bestuur

Sv. Atomium’61 kende tot seizoen ’17-’18 een tweetal besturen: Het Hoofdbestuur (HB) en het Jeugdbestuur (JB).

Het jeugdbestuur behartigde de belangen van alle leden van 5 t/m 16 jaar. Zij handelde geheel autonoom en heeft slechts in een beperkt aantal gevallen toestemming van het hoofdbestuur nodig gehad. Veelal waren dit financiële aangelegenheden.

Beide besturen kenden diverse commissies of coördinatoren, zowel op het technisch als het “culturele” vlak. Voor wat betreft technische zaken viel de de Aj (17 t/m 19 j) onder de TC-zondagteams en voor de nevenactiviteiten vielen ze onder het jeugdbestuur.

Miv seizoen ’17-’18 is er geen Jeugdbestuur meer, zijn beide TC’s samengevoegd en worden de nevenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd door de JeugdCC.

Beleidsnota’s

Zowel het organisatorische als sporttechnische beleid van onze vereniging is gebaseerd op beleidsnota’s. Deze worden sinds 1976 ca. elke 5 jaar herschreven. De laatste beleidsnota met als titel ‘Tot in 2000’ is inmiddels herschreven. De huidige vorm is echter geen nota meer maar een missiedocument onder de naam “Het Kloppend Hart”.

Beleidsregels “Het Kloppend Hart”

 1. Naast de centrale plaats van het handbal in competitieverband zorgt de vereniging voor een evenwichtig aanbod van andere activiteiten.
 2. Leden en ouders van jeugdleden dienen actief betrokken te zijn bij het uitvoeren van taken binnen de vereniging.
 3. Het streven naar samenwerking, incidenteel of structureel van aard, met andere verenigingen en organisaties op sportief en sociaal-maatschappelijk terrein, waarbij te allen tijde sprake dient te zijn van een (indirect) voordeel voor Atomium’61.
 4. Het waarborgen van het voortbestaan van de vereniging met behoud van de eigen identiteit.

De eigen identiteit kenmerkt zich o.a. door:

 • Het actief stimuleren en onderhouden van het “wij-gevoel”
 • Een open structuur van de vereniging op basis van gelijkwaardigheid met duidelijke communicatielijnen
 • De vereniging is toegankelijk voor iedereen
 • De mens en zijn of haar welzijn staan centraal en niet de sportprestatie

Communicatie

Het clubblad de Flits verscheen in het verleden 1x per 2 weken, het was het belangrijkste communicatiemiddel binnen de vereniging. Berichten, mededelingen e.d. vanuit de beide besturen en commissies werden via de Flits naar de leden gecommuniceerd. Dit orgaan was ook binnen deze website opgenomen.

In 2015 is een nieuwe weg ingeslagen. De Flits in zijn toenmalige vorm verdween, een wekelijkse digitale Nieuwsbrief kwam daarvoor in de plaats. Het nieuws wordt via blogs wereldkundig gemaakt en de redactie is uitgebreid met een aantal nieuwe en oude schrijvers. Wie dat zijn kun je zien op atomium61.nl/redactie. De blogs komen op de homepage te staan en in de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief wordt wekelijks per mail rondgestuurd. Aanmelden daarvoor kan via atomium61.nl/nieuwsbrief/

Het nieuws van Atomium kan ook gevolgd worden via Social Media.

Nevenactiviteiten

Deze vormen een belangrijke onderdeel van Sv Atomium’61.

Door buiten de sportuurtjes en de handbalcompetitie en trainingen andere activiteiten te organiseren wordt de onderlinge communicatie en het sociale contact verstevigd. In de loop van haar bestaan heeft sv. Atomium ’61 hier steeds veel aandacht aan gegeven.

Het gezamenlijke jeugdkamp gedurende een lang weekend met deelnemers van 5 t/m 18 jaar is een jaarlijks hoogtepunt. Niet alleen vanwege het gevarieerde programma per leeftijdsgroep en voor gezamenlijke groepen, maar zeker ook door het daar – bijna automatisch – uit voortkomend ‘leiderschap’ van de oudere deelnemers.

Alle andere nevenactiviteiten vinden voornamelijk op ons complex plaats. Playbackshows, dart- en kaartavonden, (familie)sport- en speldag, tennistoernooien, sinterklaas- en kerstvieringen, thema- en feestavonden zijn een greep uit de activiteiten die de leden en hun supporters aangeboden worden.

Voor de jeugd zijn het de JeugdCC-leden, bij de andere groepen zijn het de leden die de organisatie op zich nemen. De thema-avonden met een culinair tintje, zijn b.v. het succesnummer van het “oudste” damesteam en de nordic walkers.

Feijenoord

De vereniging heeft haar thuishaven in de wijk Vreewijk, welke een onderdeel is van het gebied Feijenoord. Daar waar dat mogelijk is werken we mee aan (sport)activiteiten voor en door de wijk(en).

Wij stellen onze accommodatie ook ter beschikking voor activiteiten van o.a.:

 • Gebiedsmanager Feijenoord, tbv voorlichtingsactiviteiten voor bewoners 
 • BOV (Bewoners Organisatie Vreewijk)
 • Vrelom
 • Welzijnsorganisatie SOL

Naast de contacten in Feijenoord onderhouden we ook contacten (o.a. door het geven van sportlessen) met de buur’gemeente’ IJsselmonde. Een groot aantal van onze leden komt uit het gebied IJsselmonde, met name uit de wijk Lombardijen.