Dit is de privacyverklaring van Sv Atomium’61 gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342938. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt
(b)  losse lessen volgt
(c)  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
(d)  zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
(e)  via de mail contact met ons opneemt
(f)  de website [webadres] bezoekt

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam
(b)  adres
(c)  leeftijd
(d)  geslacht
(e)  emailadres
(f)  telefoonnummer
(g)  bankrekeningnummer
(h)  lidmaatschapsnummer
(i)  beperkingen of lichamelijke aandoeningen
(j)  wel/geen bezwaar maken van foto’s en publiceren op site en SM

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  de inschrijving bij de bonden
(b)  voor de verzekeringen
(c)  inschrijving deelname competitie
(d)  verzenden van nieuwsbrieven
(e)  contact met u op te nemen of te onderhouden

2.INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met het secretariaat voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door [naam organisatie].

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring  genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a)  Handballers: NHV

(b)  Recreatiesporters: NCS

Deze derden gebruiken de gegevens voor: de competitie en de verzekering

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze  accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 1.2i en 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de  verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen